Tlumočnické služby (§ 56 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) svým druhem spadají mezi služby sociální prevence.

 

Poslání poskytované služby:

Posláním Tlumočnických služeb je podpora osob se sluchovým postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Tlumočnické služby se snaží o překonání komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením.

 

Tlumočnické služby zahrnují:

Základní sociální poradenství

povinné poskytování potřebných informací osobám se sluchovým postižením přispívajících k řešení jejich nepříznivé sociální situace, vč. zajištění informací o návazných a alternativních sociálních službách.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,

tlumočení prostřednictvím dalších komunikačních systémů – znakované češtiny, prstové abecedy a za pomoci vizualizace mluvené češtiny.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

pomoc při vyřizování osobních záležitostí.

 

Tlumočnické služby jsou poskytovány:

v Jihlavě na adrese třída Legionářů 1460/24, dle otevíracích dob poradny

v Havlíčkově Brodě na adrese Nádražní 397, dle otevíracích dob poradny

v Pelhřimově na adrese Slovanského bratrství 1664, dle otevíracích dob poradny

v Třebíči na adrese Sedlákova 965/1, dle otevíracích dob poradny

ve Žďáře nad Sázavou na adrese Dolní 165/1, dle otevíracích dob poradny

 

Cíl poskytované služby:

Cílem Tlumočnických služeb je uživatel, který si vyřídí své osobní záležitosti prostřednictvím komunikačních systémů osob se sluchovým postižením – poskytnutím znakového jazyka, znakované češtiny, prstové abecedy a vizualizace mluvené češtiny.

Cíl je naplňován:

S uživatelem bylo komunikováno v jím zvoleném komunikačním systému.

Uživatel mohl vést diskusi s osobou/osobami, s níž/nimiž danou záležitost vyřizoval.

Uživateli byly předány informace ve srozumitelné formě.

 

Cílem Tlumočnických služeb je uživatel, který porozuměl písemnému textu (tento cíle se vztahuje pouze k uživatelům, kteří využili překladu písemného textu).

Cíl je naplňován:

S uživatelem bylo komunikováno v jím zvoleném komunikačním systému.

Uživatel porozuměl informacím v textu.

Uživateli byly podstatné informace shrnuty a předány v ústní, písemné či elektronické podobě.

 

Cílem Tlumočnických služeb je uživatel, který porozuměl informacím, které přispívají k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

S uživatelem bylo komunikováno v jím zvoleném komunikačním systému.

Uživatel se doptával na informace, které ho zajímaly.

Uživatel informacím porozuměl a dokázal shrnout důležité body.

 

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osoby se sluchovým postižením, které se z důvodu svého postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o skupinu uživatelů, která je omezena v komunikaci s většinovou společností a nepříznivou sociální situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány i lidem z jejich blízkého okolí.

Jedná se o:

nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,

ohluchlé, využívající k dorozumění odezírání,

uživatele kochleárních implantátů,

prelingválně neslyšící, jejichž hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,

osoby trpící ušním tinnitem,

osoby s přidruženým postižením.

 

Věková struktura cílové skupiny:

děti předškolního věku (3 – 6 let)

mladší děti (7 – 10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita poskytované služby:

Ambulantní forma: počet uživatelů 8 (okamžitá).

Terénní forma: počet uživatelů 9 (okamžitá).

 

Zásady poskytované služby:

Dodržování práv uživatelů služeb a ochrana před diskriminací

respektování uživatele služeb jako rovnocenného partnera,

právo na poskytnutí kvalitní služby,

právo na spolupráci s dalšími organizacemi při řešení zakázky,

právo nahlížet do dokumentace, která je o uživateli vedena,

právo na odmítnutí služby, její ukončení a opětovné užívání,

právo na podání stížnosti.

Profesionalita

odbornost na straně pracovníka,

přizpůsobení komunikace individuálním schopnostem a úrovni uživatele,

budování nezávislosti uživatele na službě.

Individuální přístup

respektování volby uživatele služeb,

zohledňování specifických potřeb a komplexní situace,

přizpůsobení se změnám potřeb uživatele.

Diskrétnost

právo uživatele na anonymní přístup,

povinnost pracovníků organizace dodržovat mlčenlivost.

Bezplatnost

služby jsou bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Formy poskytované služby:

Ambulantní – v poradně, která je registrována podle zákona,

Terénní – po předchozí dohodě například v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,

Telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,

Prostřednictvím on-line služeb (e-mail, Skype, WhatsApp, Messenger, Viber atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.

 

Standardy kvality sociálních služeb /Tlumočnických služeb/ jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.


×

Make an appointment and we’ll contact you.