Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s., na základě zápisu do živnostenského rejstříku u Magistrátu města Jihlavy dne 14. 12. 2022, je poskytovatelem doplňkových služeb, v rámci nichž zajišťuje překladatelské a tlumočnické činnosti (komerční tlumočení) pro širokou veřejnost.

Komerční tlumočení do znakového jazyka je typem tlumočení, které nespadá do poskytovaných sociálních služeb a je poskytnuto za úhradu. Jedná se například o tlumočení jednání, přednášek, školení a jiných vzdělávacích akcí, konferencí, volnočasových aktivit, společenských akcí apod.

Komerční tlumočení je zaměřené především na právnické osoby (např. státní instituce, neziskové organizace, zaměstnavatele, jiné firmy apod.), ale je možné je poskytnout i fyzickým osobám, které nejsou uživateli našich sociálních služeb. 


OBJEDNÁVKA KOMERČNÍHO TLUMOČENÍ – nejméně 7 pracovních dní před plánovanou akcí

Potřebné informace o akci:

  • datum konání,
  • místo konání,
  • časový rozsah,
  • typ zakázky (přednáška, školení, rodinná oslava, firemní jednání apod.),
  • kolik neslyšících se zúčastní, případně, zda se bude jednat o větší skupinu neslyšících,
  • podmínky tlumočení (před publikem, nebo individuálně pro neslyšícího),
  • další informace – zda se jedná o živé vysílání, bude pořizován videozáznam apod. 

Dle získaných informací o zakázce bude ze strany ředitelky CNN kraje Vysočina, o.p.s. vyhodnocen rozsah objednávky (tzn. náročnost dané akce, kolik tlumočníků je potřeba zajistit a jak dlouho dopředu musí být poskytnuty materiály pro přípravu tlumočníků – zpravidla 3-5 pracovních dní před plánovanou akcí) a bude vypočítána orientační cena za tlumočení, která bude objednavateli, společně s žádostí o fakturační údaje, zaslána k odsouhlasení.

Po uskutečnění komerčního tlumočení bude ze strany ředitelky CNN kraje Vysočina, o.p.s. zaslána faktura s přesnou částkou za tlumočení (cena se může lišit o náklady na cestovné pro tlumočníka či z důvodu prodloužení délky tlumočení v rámci plánované akce).


ODMÍTNUTÍ POPTÁVKY NA KOMERČNÍ TLUMOČENÍ

Zakázky, které se konají méně než 7 pracovních dní od data zaslání poptávky.

Z kapacitních/personálních důvodů.


STORNO PODMÍNKY  

Storno podmínky jsou platné od chvíle odsouhlasení tlumočení (tj. zaslané orientační ceny za tlumočení) ze strany objednavatele. V případě zrušení objednávky tlumočení v době kratší než 24 hodin před plánovaným začátkem akce je storno poplatek stanoven dle aktuálního ceníku (viz níže).


CNN kraje Vysočina, o.p.s. může odstoupit ze spolupráce a uplatnit storno podmínky v případě, že:

  • nejsou zaslány veškeré materiály pro přípravu tlumočníka v předem stanoveném časovém horizontu, 
  • vznikly nové skutečnosti o podmínkách akce, které nebyly předem domluvené (například videozáznam, živé vysílání, veřejné tlumočení apod.).


×

Make an appointment and we’ll contact you.