Sociální rehabilitace (§ 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) svým druhem spadá mezi služby sociální prevence.

 

 

Poslání poskytované služby:

Posláním Sociální rehabilitace je podpora osob se sluchovým postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Sociální rehabilitace se snaží o překonání komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením.

 

Sociální rehabilitace zahrnuje:

Základní sociální poradenství

povinné poskytování potřebných informací osobám se sluchovým postižením přispívajících k řešení jejich nepříznivé sociální situace, vč. zajištění informací o návazných a alternativních sociálních službách.

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osoby, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

nácvik obsluhy a údržby kompenzačních pomůcek, včetně příslušenství,

rozvoj pracovních kompetencí,

nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,

nácvik obsluhy moderních technologií – mobilní telefon, počítač, komunikace prostřednictvím sociálních sítí a další,

nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,

nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

nácvik komunikace v rodině,

rozvoj osobních kompetencí – využívání běžných veřejných služeb,

nácvik využívat dopravní prostředky,

doprovázení do zaměstnání,

doprovázení a nácvik chování v různých společenských situacích.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

pomoc při vyřizování osobních záležitostí. 

 

Sociální rehabilitace je poskytována:

v Jihlavě na adrese třída Legionářů 1460/24, dle otevíracích dob poradny

v Havlíčkově Brodě na adrese Nádražní 397, dle otevíracích dob poradny

v Pelhřimově na adrese Slovanského bratrství 1664, dle otevíracích dob poradny

v Třebíči na adrese Sedlákova 965/1, dle otevíracích dob poradny

ve Žďáře nad Sázavou na adrese Dolní 165/1, dle otevíracích dob poradny

 

Cíl poskytované služby:

Cílem Sociální rehabilitace je uživatel, který samostatně obsluhuje a udržuje své kompenzační pomůcky.

Cíl je naplňován:

Uživatel si osvojil, rozvinul a udržel dovednosti při obsluze kompenzačních pomůcek.

 

Cílem Sociální rehabilitace je uživatel, který je nezávislý na druhých osobách a institucích.

Cíl je naplňován:

Uživatel zvládá samostatně obsluhovat běžné zařízení a spotřebiče v domácnosti.

Uživatel zvládá samostatně obsluhovat moderní technologie (mobilní telefon, počítač a další).

Uživatel dokáže komunikovat prostřednictvím sociálních sítí a dokáže se orientovat na internetu.

Uživatel zvládá péči o děti, případně jiné členy domácnosti.

Uživatel se snaží aktivně zapojit do pracovního procesu a aktivně spolupracuje s Úřadem práce.

Uživatel získal řidičské oprávnění.

 

Cílem Sociální rehabilitace je uživatel, který dokáže hájit svá práva a zájmy.

Cíl je naplňován:

Uživatel dokáže jednat s úřady a dalšími institucemi za účelem vyřízení svých osobních záležitostí.

Uživatel si vyřídil žádost pro získání rehabilitační nebo kompenzační pomůcky.

Uživatel získal a udržel si zaměstnání.

 

Cílem Sociální rehabilitace je uživatel, který je motivován k aktivnímu řešení své nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

Uživatel si upevnil získané motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, které aktivně používá.

 

Cílem Sociální rehabilitace je uživatel, který porozuměl informacím, které přispívají k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

Uživatel se doptával na informace, které ho zajímaly.

Uživatel informacím porozuměl a dokázal shrnout důležité body.

 

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osoby se sluchovým postižením, které se z důvodu svého postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o skupinu uživatelů, která je omezena v komunikaci s většinovou společností a nepříznivou sociální situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány i lidem z jejich blízkého okolí.

Jedná se o:

nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,

ohluchlé, využívající k dorozumění odezírání,

uživatele kochleárních implantátů,

prelingválně neslyšící, jejichž hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,

osoby trpící ušním tinnitem,

osoby s přidruženým postižením.

 

Věková struktura cílové skupiny:

děti předškolního věku (3 – 6 let)

mladší děti (7 – 10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita poskytované služby:

Ambulantní forma: počet uživatelů 6 (okamžitá).

Terénní forma: počet uživatelů 8 (okamžitá).

 

Zásady poskytované služby:

Dodržování práv uživatelů služeb a ochrana před diskriminací

respektování uživatele služeb jako rovnocenného partnera,

právo na poskytnutí kvalitní služby,

právo na spolupráci s dalšími organizacemi při řešení zakázky,

právo nahlížet do dokumentace, která je o uživateli vedena,

právo na odmítnutí služby, její ukončení a opětovné užívání,

právo na podání stížnosti.

Profesionalita

odbornost na straně pracovníka,

přizpůsobení komunikace individuálním schopnostem a úrovni uživatele,

budování nezávislosti uživatele na službě.

Individuální přístup

respektování volby uživatele služeb,

zohledňování specifických potřeb a komplexní situace,

přizpůsobení se změnám potřeb uživatele.

Diskrétnost

právo uživatele na anonymní přístup,

povinnost pracovníků organizace dodržovat mlčenlivost.

Bezplatnost

služby jsou bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Formy poskytované služby:

Ambulantní – v poradně, která je registrována podle zákona,

Terénní – po předchozí dohodě například v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,

Telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,

Prostřednictvím on-line služeb (e-mail, Skype, WhatsApp, Messenger, Viber atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.

 

„KLUB ŠNEČEK“

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. aktivně spolupracuje s rodinami s dětmi s kochleárním implantátem, pro které v rámci Klubu Šneček:

  • pravidelně realizuje vzdělávací, aktivizační a kulturní činnosti,
  • aktivity na rozvoj hrubé a jemné motoriky, včetně motoriky mluvidel,
  • individuální a skupinové poradenství v rámci problematiky kochleárních implantátů,
  • nabízí možnost předávání zkušeností z oblasti výchovy dětí se sluchovým postižením a
  • společně sdílí radost při práci s dětmi.

Více z činnosti Klubu Šneček na Facebookových stránkách organizace.Standardy kvality sociálních služeb /Sociální rehabilitace/ jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.


×

Make an appointment and we’ll contact you.