Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) svým druhem spadá mezi služby sociální prevence.

 

Poslání poskytované služby:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je podpora osob se sluchovým postižením při začleňování do běžného života ve společnosti. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se snaží o překonání komunikační a informační bariéry u osob se sluchovým postižením. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zahrnují:

Základní sociální poradenství

povinné poskytování potřebných informací osobám se sluchovým postižením přispívajících k řešení jejich nepříznivé sociální situace, vč. zajištění informací o návazných a alternativních sociálních službách.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

podpora při plánování volného času,

vzdělávací aktivity – přednášky, besedy, kurzy znakového jazyka a odezírání, kurzy komunikace,

zmírňování izolovanosti a osamělosti,

zážitkové aktivity,

pohybové aktivity,

motivace k aktivnímu životu.

Sociálně terapeutické činnosti

deskohraní – učení formou hry,

podpora jemné motoriky – rukodělná činnost,

podpora motoriky mluvidel.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

pomoc při vyřizování osobních záležitostí.

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány:

v Jihlavě na adrese Úprkova 6 dle otevíracích dob poradny

 

Cíl poskytované služby:

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  je uživatel, který si dokáže samostatně organizovat svůj volný čas.

Cíl je naplňován:

Uživatel má pozitivní postoj k aktivnímu životu.

Uživatel si plánuje volný čas.

Uživatel chce vyzkoušet nové aktivity.

 

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  je uživatel, který se účastní vzdělávacích aktivit organizovaných CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Cíl je naplňován:

Uživatel pravidelně navštěvoval vzdělávací aktivity organizované CNN kraje Vysočina, o.p.s. – alespoň 5 vzdělávacích aktivit ročně.

Uživatel se zúčastnil alespoň 1 vzdělávací aktivity za rok doporučené ze strany CNN kraje Vysočina, o.p.s.

 

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  je uživatel, který se necítí být osamělý.

Cíl je naplňován:

Uživatel se snaží posilovat vztahy a komunikaci v rodině a s přáteli.

Uživatel se opakovaně zúčastnil aktivit pořádaných CNN kraje Vysočina, o.p.s. – alespoň 10 aktivit ročně.

Uživatel navštívil alespoň 5 společenských událostí za rok.

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením  je uživatel, který se aktivně zapojil do socioterapeutických činností  vedoucích k sociálnímu začleňování osob.

Cíl je naplňován:

Uživatel se zúčastnil rukodělných aktivit pořádaných CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Uživatel se zúčastnil pohybových aktivit pořádaných CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Uživatel se zúčastnil turnaje v deskohraní.

Uživatel se aktivně zapojil do logopedických aktivit pořádaných specialistou v oboru.

 

Cílem Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je uživatel, který porozuměl informacím, které přispívají k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

Uživatel se doptával na informace, které ho zajímaly.

Uživatel informacím porozuměl a dokázal shrnout důležité body.

 

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osoby se sluchovým postižením, kteří se z důvodu svého postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o skupinu uživatelů, která je omezena v komunikaci s většinovou společností a nepříznivou sociální situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány i lidem z jejich blízkého okolí.

Jedná se o:

nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,

ohluchlé, využívající k dorozumění odezírání,

uživatele kochleárních implantátů,

prelingválně neslyšící, jejichž hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,

osoby trpící ušním tinnitem,

osoby s přidruženým postižením.

 

Věková struktura cílové skupiny:

děti předškolního věku (3 – 6 let)

mladší děti (7 – 10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita poskytované služby:

Ambulantní forma: počet uživatelů 15 (okamžitá).

Terénní forma: počet uživatelů 28 (denní).

 

Zásady poskytované služby:

Dodržování práv uživatelů služeb a ochrana před diskriminací

respektování uživatele služeb jako rovnocenného partnera,

právo na poskytnutí kvalitní služby,

právo na spolupráci s dalšími organizacemi při řešení zakázky,

právo nahlížet do dokumentace, která je o uživateli vedena,

právo na odmítnutí služby, její ukončení a opětovné užívání,

právo na podání stížnosti.

Profesionalita

odbornost na straně pracovníka,

přizpůsobení komunikace individuálním schopnostem a úrovni uživatele,

budování nezávislosti uživatele na službě.

Individuální přístup

respektování volby uživatele služeb,

zohledňování specifických potřeb a komplexní situace,

přizpůsobení se změnám potřeb uživatele.

Diskrétnost

právo uživatele na anonymní přístup,

povinnost pracovníků organizace dodržovat mlčenlivost.

Bezplatnost

 

Formy poskytované služby:

Ambulantní – v poradně, která je registrována podle zákona,

Terénní – po předchozí dohodě například v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,

Telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,

Prostřednictvím on-line služeb (e-mail, Skype, WhatsApp, Messenger, Viber atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.

 

Standardy kvality sociálních služeb /Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením/ jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.