Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) svým druhem spadá mezi služby sociálního poradenství.

 

Poslání poskytované služby:

Posláním Odborného sociálního poradenství je podpora osob se sluchovým postižením a osobám v krizi při začleňování do běžného života ve společnosti. Odborné sociální poradenství se snaží o překonání komunikační a informační bariéry. 

 

Odborné sociální poradenství zahrnuje:

Základní sociální poradenství

povinné poskytování potřebných informací osobám se sluchovým postižením přispívajících k řešení jejich nepříznivé sociální situace, vč. zajištění informací o návazných a alternativních sociálních službách.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

aktivizace uživatelů řešit svou náročnou životní situaci vlastními silami a za pomoci jejich přirozeného sociálního prostředí,

zprostředkování návazných služeb – zejména v oblasti krizové intervence, rané péče pro osoby se sluchovým postižením (Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.), foniatrie, logopedie a surdopedie,

zprostředkování následné pomoci (sociální, psychologické, právní povahy a další) se zaměřením na osoby v krizi,

podpora v komunikaci s institucemi a jejich sociálním okolím,

podpora přirozených vztahů.

Sociálně terapeutické činnosti

poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání se zaměřením na osoby se sluchovým postižením,

poskytování poradenství v oblasti komunikačních systémů – znakového jazyka, znakované češtiny, prstové abecedy a vizualizace mluvené češtiny,

vyvarování se sociálně rizikovému způsobu chování.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

poskytování informací pro vyřízení dávek pro osoby se zdravotním postižením,

řešení ochrany práv a oprávněných zájmů – například předcházení konfliktním situacím v sociálním prostředí uživatele,

pomoc při vyřizování osobních záležitostí – například vyhledání ubytování, vyřízení osobních dokladů, získání stabilního příjmu, pomoc při vyplňováním formulářů a další.

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno:

v Jihlavě na adrese Úprkova 6 dle otevíracích dob poradny

 

Cíl poskytované služby:

Cílem Odborného sociálního poradenství je uživatel, který si vyřídí své osobní záležitosti.

Cíl je naplňován:

Uživatel dokázal samostatně (případně s mírnou pomocí) komunikovat s úředníky / dalšími osobami, s nimiž v rámci své záležitosti potřeboval jednat.

Uživatel zapojil do řešení situace přirozené sociální okolí.

Uživatel se orientoval v postupu pro vyřízení záležitosti.

Uživatel měl připravené potřebné dokumenty pro vyřízení záležitosti.

Uživatel dokázal samostatně (případně s mírnou pomocí) vyplnit formulář/formuláře.

Uživatel dosáhl řešení vlastní situace.

 

Cílem Odborného sociálního poradenství je uživatel, který má informace o návazné pomoci a službách, které mohou přispět k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

Uživatel byl informován o službách, které může pro řešení nepříznivé situace využít.

Uživatel získal kontakty na organizace/instituce, které mu mohou pomoci řešit nepříznivou sociální situaci.

Uživatel je v kontaktu s návaznými službami a má sjednanou schůzku.

 

Cílem Odborného sociálního poradenství je uživatel, který získal informace o komunikaci osob se sluchovým postižením.

Cíl je naplňován:

Uživatel je informovaný o způsobech komunikace osob se sluchovým postižením a komunikačních bariérách, se kterými se tyto osoby setkávají.

 

Cílem Odborného sociálního poradenství je uživatel, který porozuměl informacím, které přispívají k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Cíl je naplňován:

Uživatel získal doporučení a informace spadající do oblastí vzdělávání, práva, psychologie a sociálních systémů v kontextu osob se sluchovým postižením.

Uživatel se doptával na informace, které ho zajímaly.

Uživatel dokázal pracovat s poskytnutými informacemi.

 

Cílová skupina uživatelů služby:

Cílovou skupinu uživatelů služeb tvoří osoby se sluchovým postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o skupinu uživatelů, která je omezena v komunikaci s většinovou společností a nepříznivou sociální situaci nejsou schopni řešit vlastními silami. Dále se služba Odborné sociální poradenství zaměřuje na odbornou pomoc osobám v krizi. Kromě samotných uživatelů jsou služby poskytovány i lidem z jejich blízkého okolí.

Jedná se o:

nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,

ohluchlé, využívající k dorozumění odezírání,

uživatele kochleárních implantátů,

prelingválně neslyšící, jejichž hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk,

osoby trpící ušním tinnitem,

osoby s přidruženým postižením,

osoby v krizi.

 

Věková struktura cílové skupiny:

dorost (16 – 18 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

 

Kapacita poskytované služby:

Ambulantní forma: počet uživatelů 1 (okamžitá).

Terénní forma: počet uživatelů 1 (okamžitá).

 

Zásady poskytované služby:

Dodržování práv uživatelů služeb a ochrana před diskriminací

respektování uživatele služeb jako rovnocenného partnera,

právo na poskytnutí kvalitní služby,

právo na spolupráci s dalšími organizacemi při řešení zakázky,

právo nahlížet do dokumentace, která je o uživateli vedena,

právo na odmítnutí služby, její ukončení a opětovné užívání,

právo na podání stížnosti.

Profesionalita

odbornost na straně pracovníka,

přizpůsobení komunikace individuálním schopnostem a úrovni uživatele,

budování nezávislosti uživatele na službě.

Individuální přístup

respektování volby uživatele služeb,

zohledňování specifických potřeb a komplexní situace,

přizpůsobení se změnám potřeb uživatele.

Diskrétnost

právo uživatele na anonymní přístup,

povinnost pracovníků organizace dodržovat mlčenlivost.

Bezplatnost

služby jsou bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Formy poskytované služby:

Ambulantní – v poradně, která je registrována podle zákona,

Terénní – po předchozí dohodě například v místě bydliště, zaměstnání nebo vzdělávání uživatele služby,

Telefonické – buď mluveným slovem nebo pomocí SMS zpráv,

Prostřednictvím on-line služeb (e-mail, Skype, WhatsApp, Messenger, Viber atd.) – velmi potřebné pro neslyšící, kteří nemohou telefonovat.

 

Standardy kvality sociálních služeb /Odborného sociálního poradenství/ jsou k dispozici na adrese sídla Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.