Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. bylo založeno 30. 7. 2013, zapsáno notářským zápisem 5. 11. 2013 a uvedeno v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského soudu v Brně 5. 11. 2013. Svou činnost rovněž zapsalo do živnostenského rejstříku u Magistrátu města Jihlavy dne 23. 2. 2015.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. je místo, které postupně převzalo sociální  služby a fakultativní činnosti od Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, z.s., Krajské organizace Vysočina, p.s. a jehož zřizovatelem je Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. se sídlem v Praze.

Naším cílem je pokračovat v poskytování služeb osobám se sluchovým postižením a všem, kteří jsou s nimi v kontaktu.

          Oficiální logo

 

Poslání společnosti

Hlavním posláním je pomoc osobám se sluchovým postižením, které jsou ohroženy komunikační a informační bariérou, při jejich integraci do společnosti.

 

Cíle společnosti

Svými aktivitami podpořit fungování moderní společnosti na principech demokracie, spolupráce, tolerance a solidarity s důrazem na obhajobu, prosazování zájmů a oprávněných nároků sociálně znevýhodněných skupin občanů s důrazem na osoby se sluchovým postižením a seniory.
Vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit vhodnou komunikační formou (znakový jazyk, artikulační tlumočení, psaný text, totální komunikace) za účelem podpory zmírňování příčin sociální exkluze, a to zejména u lidí se sluchovým postižením a seniorů.
Vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit zajišťujících pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením, seniorům a ohroženým rodinám se sluchově postiženými dětmi za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
Vytvářet a zajišťovat komplexní soubor služeb a dalších podpůrných aktivit sluchově postiženým osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitli z důvodů věku, chronického onemocnění nebo dalšího zdravotního postižení za účelem umožnit jim důstojný a plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí.
Vytvářet a realizovat programy, zaměřené na ochranu práv a potřeb zejména sluchově postižených dětí s cílem podpory prohloubení vztahu rodičů s těmito dětmi, prevence zanedbávání péče o sluchově postižené děti, zvyšování rodičovských kompetencí v péči o sluchově postižené děti, zvyšování „životaschopnosti“ ohrožených rodin a podpory vytváření sítě na ochranu práv a potřeb sluchově postižených dětí.

 

Cílové skupiny, na které společnost orientuje své služby a aktivity

Cílovou skupinu uživatelů tvoří všechny osoby se sluchovým postižením a jejich okolí.
Věk cílové skupiny pro Tlumočnické služby: od 3 let.
Věk cílové skupiny pro Sociální rehabilitaci: od 15 do 80 let.
Věk cílové skupiny pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: od 3 let.
Věk cílové skupiny pro Odborné sociální poradenství: od 16 let.
Služby jsou poskytovány všem sluchově postiženým bez ohledu na jeho pohlaví, původ, národní příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk (v rámci cílové skupiny), zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. Jedná se o velmi rozmanitou skupinu, lišící se stupněm i druhem vady a způsobem komunikace.

Jedná se o:

nedoslýchavé uživatele sluchadel, kteří využívají artikulační tlumočení,
ohluchlé využívající k rozumění řeči odezírání,
uživatele kochleárních implantátů,
prelingválně neslyšící, hlavním komunikačním prostředkem bývá znakový jazyk
osoby trpící ušním tinnitem,
osoby s postižením kombinovaným.
osoby v krizi (platí pouze pro službu odborné sociální poradenství).
Kromě samotných osob se sluchovým postižením jsou služby poskytovány všem z jejich okolí. Jde zejména o rodinné příslušníky, přátele, učitele, zaměstnavatele, zdravotníky, bankovní úředníky, úředníky, ale i ostatní odbornou i laickou veřejnost, která přijde do styku s uživateli z cílové skupiny.

 

Etické kodexy, jimiž se řídí pracovníci Centra pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

Etický kodex pracovníka CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Etický kodex tlumočníků znakového jazyka

Etické devatero pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb

 

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018 CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2017 CNN kraje Vysočina, o.p.s.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2016 CNN kraje Vysočina, o.p.s.

×

Make an appointment and we’ll contact you.